Handled very professionally me thinks...

[youtube [www.youtube.com/watch](https://www.youtube.com/watch?v=_tXzKpmRrFs&w=425&h=350])